Sklep znajduje się w fazie testowej, po której zakończeniu, będzie obowiązywać poniższy regulamin.

§ 1. Informacje ogólne, definicje

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy szkoleń online Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, ul. Dąbrowszczaków 8/9B/1 10-539 Olsztyn NIP 7393251003, REGON 511405804.
2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu szkoleń;
 2. Produkt – produkty fizyczne – materialne lub produkty elektroniczne w postaci materiałów i szkoleń dostępnych na platformie edukacyjnej (materialne), produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie na platformie www.bezpiecznie.expert;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin,
 4. Platforma – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bezpiecznie.expert, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów;
 5. Platforma Edukacyjna – serwis internetowy dostępny pod adresem lms.bezpiecznie.expert, za pośrednictwem którego Klient może korzystać ze szkoleń;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Platformy;
 7. Właściciel – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, ul. Dąbrowszczaków 8/9B/1 10-539 Olsztyn NIP 7393251003, REGON 511405804, prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Platformy;
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

3. Prawa autorskie do treści publikowanych na Platformie Edukacyjnej należą do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa lub podmiotów, które wyraziły zgodę na publikację materiałów na Platformie Edukacyjnej. Przekazywanie dostępów do treści szkoleniowych osobom trzecim, powielanie szkoleń lub ich fragmentów, nagrywanie, udostępnianie oraz inne czynności mogące narazić autorów na straty materialne są zabronione i mogą być podstawą do roszczeń z tytułu zadośćuczynienia za poniesione straty.
4. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych lub euro i podane są w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT. W przypadku Produktów fizycznych ceny nie obejmują kosztów przesyłek.

§ 2. Korzystanie z platformy

1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Platformy należy dokonać wyboru szkolenia, podejmując kolejne czynności na podstawie wyświetlanych komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej.
2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Platformy, gdzie Klient kompletuje Produkty-szkolenia, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.
3. W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane do faktury, sposób płatności i inne.
4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.

5. Wymagania techniczne niezbędne do skorzystania z Platformy obejmują:

 1. urządzenie (m.in. komputer, tablet, smartfon) posiadający dostęp do sieci Internet ;
 2. przeglądarkę stron internetowych (m.in. Chrome, FireFox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge) z włączeną obsługą JavaScript oraz ciasteczek (cookies), niezbędnych są do utrzymywania sesji zalogowanego użytkownika;
 3. konto email.

6. Rejestracja Klienta w Platformie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.
7. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać swoje dane w celu otrzymania unikalnego loginu i hasła. Zabrania się udostępniania loginu i hasła osobom trzecim.
8. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia. W przypadku wykrycia przez Właściciela udostępnienia danych logowania osobom trzecim, administrator platformy ma prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do szkolenia bez obowiązku zwrotu poniesionych kosztów.

§ 3. Złożenie zamówienia

1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem Platformy bądź poprzez kontakt z Właścicielem, np. poprzez e-mail na adres biuro@bezpiecznie.expert
2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.
3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, imienia i nazwiska, a w przypadku firmy – dokładnych danych firmy. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach – np. informowania o produktach i usługach Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa.
4. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

 1. głównych cechach Produktu,
 2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także ewentualnych innych opłatach lub rabatach,
 3. możliwości odstąpienia od umowy.

5. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, „Kupuję i płacę” lub równoważnego.
6. Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.
8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.
9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
10. Klient po prawidłowym przejściu procedury zamówienia uzyskuje dostęp do wykupionych treści szkoleniowych na czas określony w specyfikacji produktu.
11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Produktów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

§ 4. Ceny, płatności i dostawa

1. Wszystkie ceny, jak również opisy i zdjęcia produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa zyskuje charakter wiążący dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.
2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich lub w euro i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i naciśnięcia przycisku „zamów” lub równoważnego.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i odwoływania cen promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania do nich zmian.
5. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: faktura VAT przesyłana drogą elektroniczną. Faktura VAT zostanie przesłana do klienta w ciągu 5 dni roboczych od daty zakupu Produktu.
6. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty przez bramkę płatności Przelewy24.
7. Płatności są obsługiwane przez firmę PayPro SA, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań
8. Zamówienia na Szkolenia elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę instrukcji korzystania z Platformy Edukacyjnej w wiadomości e mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.
9. Klient ma prawo do otrzymania zwrotu poniesionych kosztów w przypadku braku możliwości udostępnienia pełnoprawnego produktu – szkolenia na platformie e-learningowej.
10. W przypadku zamówienia produktów fizycznych, ich wysyłka zostanie zrealizowana w ciągu 14 dni od momentu złożenia zamówienia.

§ 5. Prawo odstąpienia przysługujące konsumentowi, reklamacje i zwroty

 1. W razie zawarcia umowy, Klient działa jako konsument w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny – przy świadczeniu usług stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące umów zawieranych z konsumentami, w tym w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.), na podstawie której konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w art. 27 ustawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi być jednoznaczne i złożone na piśmie poprzez skierowanie go listem poleconym na aktualny adres siedziby Sprzedawcy lub poprzez wysłanie na adres e-mail: biuro@bezpiecznie.expert. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 poz. 683 t.j. z późn. zm.).
 3. W razie skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą. Strony mają obowiązek niezwłocznie dokonać wszelkich wzajemnych rozliczeń związanych z odstąpieniem od Umowy.
 4. W terminie 30 dni od odstąpienia przez klienta od umowy Właściciel Sklepu zwraca klientowi zapłaconą kwotę.
 5. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne poinformowanie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa o zaistniałej sytuacji poprzez korespondencję na adres e-mail: biuro@bezpiecznie.expert We wniosku reklamacyjnym należy podać nazwę towaru, dane kupującego, datę zakupu oraz opis powodu reklamacji.
 6. Reklamacje Kupujący zgłasza w terminie 14 dni od daty zakupu produktu lub usługi poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@bezpiecznie.expert lub przesłanie korespondencji listownej na adres Sprzedającego.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej nadawcy (Kupującego). Stanowisko Sprzedającego w sprawie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczne.
 8. Zwrot kosztów w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, będzie dokonywany w sposób ustalony z Klientem, w terminie do 30 dni roboczych od momentu poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji na jego korzyść.
 9. Klient będący konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 10. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi, który nie dokonał pierwszego logowania do platformy. Po zalogowaniu się do platformy i uzyskaniu dostępu do materiałów szkoleniowych, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na w/w zasadach.

§ 6. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby szkolenia:

Rejestracja na szkolenie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora
1. Wyrażam zgodę na:
– przetwarzanie moich – wyżej wymienionych danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail) przez administratora danych: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, ul. Dąbrowszczaków 8/9B/1 10-539 Olsztyn NIP 7393251003, REGON 511405804, w celach związanych z uczestnictwem w kursach i szkoleniach itp. organizowanych przez ww. Administratora.

Jednocześnie zostałem poinformowany, że (Klauzula informacyjna RODO):

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa, ul. Dąbrowszczaków 8/9B/1 10-539 Olsztyn NIP 7393251003, REGON 511405804.
 2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Stowarzyszenie można się kontaktować pod adresem biuro@bezpiecznie.expert.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wykonania celów wynikających ze specyfiki kursów i szkoleń oraz działalności Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zobowiązaniu Stowarzyszenia wobec Pani/Pana do podjęcia działań w zakresie przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz logistycznego ich zabezpieczenia;
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. kierowania do Pani/Pana przez Stowarzyszenie treści marketingowych związanych z działalnością Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na kierowaniu do Pana/Pani treści marketingowych drogą pocztową i elektroniczną (e-mail) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. W przypadku skierowania Pani/Pana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub organizację do realizacji umowy, zlecenia lub zadań Stowarzyszenia, źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest organizacja kierująca.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem udziału Pana/Pani w kursie/szkoleniu, z wyjątkiem danych osobowych, które oznaczono podczas ich pozyskiwania jako fakultatywne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Stowarzyszenie jest brak możliwości realizacji ww. zadań.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:
  1. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Stowarzyszenia niezbędne do wykonania umowy, takie jak usługi szkoleniowe, doradcze, eksperckie, analityczne, księgowe, badanie jakości obsługi, prawne, marketingowe, dochodzenie należności;
  2. operatorom pocztowym, kurierom w zakresie dostarczania korespondencji;
  3. dostawcom systemów informatycznych i usług IT (obsługa www, newslettera, wysyłka masowa korespondencji elektronicznej) na rzecz Stowarzyszenia – na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem;
  4. bankom w zakresie realizacji płatności – na podstawie przepisów prawa bankowego;
  5. organom uprawnionym do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa;
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zabezpieczenia prawidłowego przebiegu kursu lub szkolenia lub do czasu cofnięcia zgody – w przypadku danych podawanych fakultatywnie.
 9. Pani/Pana dane osobowe, w zakresie określonym w zgodzie na kierowanie do Pani/Pana treści marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 10. Przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Wszelkie wyrażone przez Panią/Pana zgody można wycofać w dowolnym terminie. Stowarzyszenie prosi o wycofywanie zgód oraz zgłaszanie woli dostępu lub żądań wymienionych w p. 9 i 10 w formie pisemnej lub elektronicznej, dla celów dowodowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Pani/Pana danych przed terminem zgłoszenia tego żądania.
 12. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.