NATO DEEP eAcademy to podmiot realizujący przedsięwzięcia sfery kształcenia oraz szkolenia w ramach programu NATO DEEP. Ma na celu rozwijanie i promowanie wspólnego rozumienia wartości Sojuszu Północnoatlantyckiego wśród kadry (oficerów i podoficerów) oraz pracowników cywilnych wojska. Także identyfikowanie i rozpowszechnianie, poprzez dedykowane wydarzenia, optymalnych rozwiązań dot. kwestii edukacji i kształcenia zdalnego. W ten sposób uzupełnia narodowe wysiłki w zakresie szkolnictwa wojskowego, skupiając się również na problematyce naukowej, dedykowanych projektach badawczych.

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego jest badawczo-dydaktyczną jednostką organizacyjną Akademii Sztuki Wojennej, działającą na podstawie ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o utworzeniu Akademii Sztuki Wojennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 906), a także zgodnie z odpowiednimi ustawami o szkolnictwie wyższym, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz założeniami Procesu Bolońskiego. Realizuje działalność na trzech poziomach studiów zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, wykorzystując do tego dostępne narzędzia.

Filia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku (w latach 2012-2019 Wydział Studiów Technicznych i Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) to jednostka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kształcąca w trybie stacjonarnym. Obecnie w Filii prowadzone są studia I stopnia (administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne i pielęgniarstwo), studia drugiego stopnia (administracja) oraz studia jednolite magisterskie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna).