Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 8/9B/1, 10-539 Olsztyn, adres e-mail: biuro@bezpiecznie.expert, numer NIP 7393251003, numer REGON 511405804
 • Pani/Pana dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będziemy przetwarzać w celu obsługi złożonego przez Pana/Panią wniosku.
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) wynikający z zainicjowania przez Panią/Pana czynności, jaką jest przesłanie wniosku.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do pełnej obsługi wniosku, tj. podjęcia działań w związku z przekazaną przez Pana/Panią informacją lub wniesionym żądaniem, a po tym czasie mogą zostać zarchiwizowane i być przechowywane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
 • Pani/Pana dane oraz inne informacje mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie niezbędnym do realizacji wyżej wymienionych celów.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przedstawioną przez Panią/Pana za pośrednictwem formularza kontaktowego sprawę – konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości odpowiedzi na pozostawioną wiadomość.
 • W granicach określonych przepisami RODO posiada Pani/Pan prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania (poprawienia) danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • przeniesienia swoich danych
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza obowiązujące przepisy
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Obsługa wniosku nie zakłada przekazywania Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konieczności przeprowadzania zautomatyzowanych procesów decyzyjnych.