Stowarzyszenie współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej

5-6 grudnia 2023 roku w Ryni k. Warszawy odbyła się X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym”. Honorowy patronat wydarzenia, które zgromadziło ponad 100 uczestników z kraju i zagranicy, objęli: szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego RP oraz NATO DEEP eAcademy. Otwarcia konferencji dokonali: gen. bryg. dr hab. inż Mariusz M. Fryc – Zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM – Dyrektor NATO DEEP eAcademy.
Organizatorami konferencji były następujące podmioty: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce, Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, Konsorcjum Uczelni Mundurowych KONSMUND. W gronie współorganizatorów z naszego kraju było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa oraz podmioty zagraniczne: Henri Coanda Air Force Academy of the Romania; the Police Academy of the Czech Republic in Prague; the College of European and Regional Studies of the Czech Republic, National Defence University of Ukraine in Kyiv. Głównym celem konferencji było dokonanie projekcji zmian w środowisku bezpieczeństwa, redefinicji czynników wpływających na bezpieczeństwo państwa w ostatniej dekadzie, a także weryfikacji obecnie obowiązujących rozwiązań prawno- organizacyjnych oraz poszukiwanie rozwiązań systemowych prowadzących do podniesienia poziomu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.Jako kluczowe tematy należy wymienić: (1) integrację środowiska naukowego wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, (2) poszukiwanie obszarów i tematów współpracy, (3) wymianę doświadczeń badawczych, (4) stymulowanie interdyscyplinarnej debaty na temat minionego, współczesnego oraz przyszłego złożonego środowiska bezpieczeństwa w obszarach: bezpieczeństwa międzynarodowego, politycznego, militarnego, ekonomicznego, społeczno-kulturowego i informacyjnego, uwarunkowane zmianami zachodzącymi w tym środowisku w ostatniej dekadzie.  W trakcie konferencji dyskusja oscylowała wokół następujących obszarów: (1) determinanty zmian w środowisku bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w ostatniej dekadzie (panel główny), (2) wymiar polityczno-militarny bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, (3) zmiany w środowisku gospodarczym a bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, (4) społeczno-kulturowe zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, (5) zmiany w obszarze administracyjno-prawnym i ich wpływ na poziom bezpieczeństwa państw, (6) zagrożenia dla bezpieczeństwa w wymiarze regionalnym i globalnym, (7) bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo, Do szczególnie interesujących punktów obrad należy zaliczyć panel studencki oraz Debatę Oxfordzką na temat: “Czy Polska potrzebuje 300-tysięcznej armii?”